O společnosti

Česká kriminologická společnost (ČKS) je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Ke splnění tohoto poslání ČKS organizuje národní i mezinárodní konference, semináře, přednášky a kurzy, spolupracuje s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí, podporuje kriminologický výzkum a šíření, publikování a popularizaci kriminologicky relevantních informací a poznatků a podporuje výuku kriminologie na středních policejních a příbuzných školách a na vyšších odborných a vysokých školách.

Členem ČKS se může stát odborník v oboru kriminologie nebo v jiném příbuzném oboru, stejně jako osoba, která působí v oblasti kontroly kriminality a kriminologické poznatky při své práci využívá. Společnost je otevřena také studentům vyšších odborných a vysokých škol se zájmem o kriminologii. Členství vzniká rozhodnutím Výboru ČKS na základě písemné přihlášky. Podmínkou členství je i placení příspěvku 400 Kč ročně, avšak členové ČKS mohou využívat například slevy na účastnický poplatek na konferenci Kriminologické dny, a to z 1000 Kč na 500 Kč.

V současné době má společnost 181 členů.

Výbor ČKS

  • předsedaDoc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha, katedra sociologie)
  • místopředseda - PhDr. Miroslav Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
  • výkonný tajemník - Mgr. Martina Novopacká (Pešková) (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
  • Mgr. Hedvika Boukalová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK Praha, katedra psychologie)
  • Mgr. Petr Kupka, Ph.D. (Fakulta filozofická ZČU v Plzni, katedra antropologie)
  • Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (Filozofická fakulta UK Praha, katedra sociologie)
  • PhDr. Petr Pojman, Ph.D. (Pražský institut bezpečnostních studií, Ukrainian Peacebuilding School, FSV UK a Sankt-Petěrburgské centrum deviantologie)