Paralely a divergencie (slovensko-české kriminologické dni)

Ve dnech 3.–5. 10. 2018 se uskutečnila v Kongresovém centru Univerzity Komenského Modra-Harmónia mezinárodní konference  Paralely a divergencie (slovensko-české kriminologické dni). Podnětem k jejímu konání bylo 100. výročí založení Československa a 25. výročí vzniku samostatných republik.

Organizátorem konference byla Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a spoluorganizátory Slovenská sociologická spoločnosť (sekcia sociálnej patológie), katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK, Česká sociologická společnost (sekce sociální patologie) a Česká kriminologická společnost. Hlavní organizátorkou byla a jednání konference řídila Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. z katedry sociologie FF UKo.

Organizátoři si vytkli za cíl konference vytvořit platformu pro komparaci vývoje ČR a SR po rozdělení společného státu v oblasti kriminologie a širší oblasti vývoje a kontroly sociálně-patologických jevů. Cílem rovněž bylo posílit příležitosti pro setkávání českých a slovenských odborníků v předmětné oblasti na výměnu poznatků a zkušeností, podpořit kontakty a potenciální společné projekty.

Konference se kromě účastníků ze Slovenska (např. z Právnické a z Filozofické fakulty UKo, z Trnavské univerzity a z Akadémie policajného zboru SR) zúčastnili odborníci z ČR, např. z Univerzity Karlovy, Ministerstva spravedlnosti ČR, Policejní akademie ČR, Mendelovy Univerzity, a také z Ruska. 

Tematicky byla konference uspořádána do bloků k trendům kriminality, trestní politice, penologii, prevenci a specifickým tématům, přičemž snahou organizátorů bylo, aby k těmto tématům zaznělo srovnání vývoje a stavu v ČR a v SR, což se ve většině případů zdařilo.V rámci konference byly prezentovány a diskutovány nejnovější trendy kriminality, trestní a sankční politiky a jejich srovnání v obou zemích za posledních 25 let odlišného vývoje trestněprávních úprav. Ukazuje se, že přes poměrně výrazné rozdíly právních úprav, existují stále obdobné přístupy v trestní politice. To může být do jisté míry ovlivněno i obdobným klesajícím trendem registrované kriminality, ale též obdobnými problémy s prosazováním alternativních sankcí v aplikační praxi. Stěžejní příspěvky, které zazněly během konferenčních dnů, budou vydány pořadatelem ve sborníku z konference.

Celkově lze konstatovat, že konference vytčené cíle splnila.