O společnosti

Česká kriminologická společnost (ČKS) je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Ke splnění tohoto poslání ČKS organizuje národní i mezinárodní konference, semináře, přednášky a kurzy, spolupracuje s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí, podporuje kriminologický výzkum a šíření, publikování a popularizaci kriminologicky relevantních informací a poznatků a podporuje výuku kriminologie na středních policejních a příbuzných školách a na vyšších odborných a vysokých školách.

Členem ČKS se může stát odborník v oboru kriminologie nebo v jiném příbuzném oboru, stejně jako osoba, která působí v oblasti kontroly kriminality a kriminologické poznatky při své práci využívá. Společnost je otevřena také studentům vyšších odborných a vysokých škol se zájmem o kriminologii. Členství vzniká rozhodnutím Výboru ČKS na základě písemné přihlášky. Podmínkou členství je i placení příspěvku 400 Kč ročně, avšak členové ČKS mohou využívat například slevy na účastnický poplatek na konferenci Kriminologické dny, a to z 1000 Kč na 500 Kč.

V současné době má společnost 181 členů.

Výbor ČKS

 • předsedaDoc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 
 • místopředseda - PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
 • výkonný tajemník - Mgr. Martina Novopacká (Pešková) 
 • JUDr. Jakub Drápal M.Phil., Ph.D. 

 • Mgr. Petr Kupka, Ph.D. 
 • Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. 
 • PhDr. Miroslav Scheinost 

Kritéria pro posouzení žádostí o podporu projektů pod hlavičkou ČKS

 1. Žadatelé nemohou být pokryti jinou organizací/institucí z důvodu administrativních překážek či podmínek.
 2. Jedná se o výzkumný projekt z oboru kriminologie, odpovídající zaměření společnosti.
 3. Žádost posuzuje a rozhoduje o ní výbor ČKS.
 4. Výboru ČKS je písemně předložen projekt výzkumu a rámcový rozpočet.
 5. Žadatel/tým žadatelů splňuje odborná kritéria potřebné kvalifikace a profesní úrovně a jeho složení dává předpoklad úspěšného řešení a dokončení výzkumu.
 6. Garance ČKS může být přiznána i začínajícím výzkumníkům v případě dostatečně kvalitního projektu jako forma podpory mladých kriminologů.
 7. Z projektu, rozpočtu a podmínek poskytovatele nevyplývají žádné finanční závazky a náklady pro ČKS.
 8. Rozpočet projektu zahrnuje pokrytí režijních nákladů ČKS spojených s poskytnutím garance.
 9. Prostředky získané na řešení projektu budou vedeny v odděleném účetnictví na odděleném podúčtu ČKS a výbor ČKS bude mít právo kontroly jejich užití v souladu s rozpočtem.

  10. Výbor ČKS je oprávněn požadovat od řešitelů průběžné informace o stavu řešení projektu.

  11. ČKS může podle vyžádání a potřeby poskytnout odbornou konzultaci a supervizi.

  12. O formě a podmínkách podpory ze strany ČKS je mezi řešiteli a výborem ČKS uzavřena písemná dohoda.